απογραφη 2014Με τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας υπουργείου υγείας», δίνεται λύση στο θέμα που είχε προκύψει σχετικά με την απογραφή του φορολογικού έτους 2014, των επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία που δεν διενεργούσαν πραγματική απογραφή.

Στις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 ορίζονταν ότι : «Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο όταν δεν διενεργούν απογραφή, ως απογραφή λήξης της διαχειριστικής περιόδου λαμβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των αγορών της περιόδου αυτής και ως απογραφή έναρξης ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των αγορών της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου».

Σχετικά, στον ΚΦΑΣ αναφερόταν: «Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων τηρεί…Βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση αγαθών υπερέβησαν το όριο των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Τα έσοδα της πρώτης διαχειριστικής περιόδου δεν ανάγονται σε ετήσια βάση».

Επισημαίνεται ότι έως τώρα δεν ορίζονταν σχετικές διατάξεις στον νέο ΚΦΕ. Ωστόσο, με την συγκεκριμένη τροπολογία, προστίθεται παρ. 32 στο άρθρο 72 του Ν. 4172/2013, με την οποία ρυθμίζεται η συγκεκριμένη εκκρεμότητα.

Σχετικά παρατίθεται το κείμενο της τροπολογίας και της αιτιολογικής έκθεσης που αφορά την απογραφή.

Άρθρο 5
Ρυθμίσεις σχετικά με την απογραφή αποθεμάτων σε επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία

Στο άρθρο 72 του ν.4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παράγραφος 32 ως εξής:
«Ειδικά οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και οι οποίες για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) εφάρμοσαν τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 (Α’ 151), δύνανται, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή έναρξης να λάβουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών της διαχειριστικής χρήσης του 2013 και ως απογραφή λήξης το δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών του φορολογικού έτους 2014, ανεξαρτήτως υποχρέωσης σύνταξης απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλόγως για τους αγρότες που πριν την 1.1.2014 τηρούσαν βιβλία και εξέδιδαν στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ.. Οι αγρότες και λοιποί επιτηδευματίες που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, δύνανται να εξάγουν το λογιστικό αποτέλεσμα του φορολογικού έτους 2014, είτε χωρίς απογραφές έναρξης και λήξης, είτε να προβούν σε αποτίμηση των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων τους της 1.1.2014 με οποιοδήποτε αξιόπιστο τρόπο και σε σύνταξη απογραφής λήξης της 31.12.2014 με τον ίδιο τρόπο όπως και της απογραφής έναρξης σε καταστάσεις τις οποίες διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής».

Αιτιολογική έκθεση
Επί του άρθρου 5

Με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται μεταβατική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες έως 31.12.2013 υπάγονταν στις διατάξεις της περ. γ’ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 και είχαν απαλλαγή από την υποχρέωση σύνταξης απογραφής, είτε βάσει ακαθαρίστων εσόδων, είτε βάσει Υπουργικών Αποφάσεων, μπορούν, αποκλειστικά και μόνο για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή έναρξης να λάβουν ποσοστό 10% επί των αγορών της χρήσης 2013 (την οποία χρησιμοποίησαν ως απογραφή λήξης για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της διαχειριστικής χρήσης 2013) και ως απογραφή λήξης να λάβουν ποσοστό 10% των αγορών του φορολογικού έτους 2014. Την 1.1.2015 όμως ως απογραφή έναρξης θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα πραγματικής απογραφής. Η διάταξη αυτή κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή μετάβαση των μικρών επιχειρήσεων και αγροτών από τις παλαιές στις νέες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, έτσι ώστε να μην προκύψουν εξωπραγματικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) στις υπόψη επιχειρήσεις.

Παρατηρήσεις

Για το θέμα σημειώνουμε:

1.       Η διατύπωση της συγκεκριμένης διάταξης δεν δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που βάσει ΚΦΑΣ δεν τηρούν βιβλίο απογραφών να μην διενεργήσουν πραγματική απογραφή και να λάβουν υπόψη τους ως απογραφή έναρξης ή λήξης το 10% των αγορών του αντίστοιχου έτους, αλλά στις επιχειρήσεις που δεν διενήργησαν απογραφή το προηγούμενο έτος. Αντί της επιλογής του Ν.2238/1994 να παραπέμπει στον ΚΦΑΣ, η νέα τροπολογία επιλέγει να διαφοροποιήσει τα κριτήρια, δημιουργώντας ασάφειες.

2.       Αν π.χ. επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία  στις 31/12/2013 (που έκλεινε η χρήση) είχε ακαθάριστα έσοδα 120.000 ευρώ, δεν διενήργησε πραγματική απογραφή. Η ίδια επιχείρηση με ακαθάριστα έσοδα 200.000 ευρώ στις 31/12/2014, θα διενεργήσει απογραφή βάσει των διατάξεων του ΚΦΑΣ αλλά η απογραφή αυτή δεν θα ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό των κερδών της!

3.       Στην αντίθετη περίπτωση, επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία και είχε ακαθάριστα έσοδα 180.000 ευρώ στις 31/12/2013, διενήργησε πραγματική απογραφή. Στις 31/12/2014 αν η επιχείρηση έχει ακαθάριστα έσοδα 130.000 ευρώ βάσει ΚΦΑΣ δεν είναι υπόχρεη να τηρεί βιβλίο απογραφών, θα πρέπει όμως να διενεργήσει απογραφή για τις ανάγκες της Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς είχε διενεργήσει το προηγούμενο έτος και δεν απαλλάσσεται στις 31/12/2014!

4.       Τέλος, εντύπωση προκαλεί ότι στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι «την 1/1/2015 ως απογραφή έναρξης θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα πραγματικής απογραφής». Επομένως, η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διενεργήσουν πραγματική απογραφή ακόμα και αν δεν είναι υπόχρεοι βάσει ακαθαρίστων εσόδων να διενεργήσουν πραγματική απογραφή στις 31/12/2015! Όμως, με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 (άρθρο 30, παρ. 3) οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία «των οποίων ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ από πωλήσεις αγαθών, δύνανται να μην διενεργούν απογραφή των αποθεμάτων τους και να αντιμετωπίζουν τις αγορές της περιόδου ως έξοδο».

Δεν είναι κατανοητό για ποιο λόγο να διενεργήσουν απογραφή επιχειρήσεις που απαλλάσσονται με τον Ν.4308/2014, αν και για το θέμα αυτό θα πρέπει αναμένουμε την ερμηνευτική εγκύκλιο που είναι υπό έκδοση.