Έμμεσες τεχνικές ελέγχου

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου

Στο πλαίσιο των πρωτόγνωρων αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας  και του ελέγχου των Φυσικών προσώπων με Αμερικανικές μεθόδους (IRS) παρέχουμε:

Τι είναι οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου;

Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου εφαρμόζονται κατά τον τακτικό έλεγχο ενός φυσικού προσώπου προκειμένου να προσδιοριστεί με αντικειμενικό τρόπο το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα του.

Ποιες είναι οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου;

Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου (ΠΟΛ 1270/24.12.2013) είναι οι εξής:

  1. Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου (source and application of funds method).
  2. Τεχνική Καθαρής Θέσης του φορολογουμένου (networth method).
  3. Τεχνική Τραπεζικών καταθέσεων και Δαπανών σε μετρητά (bankdeposits and cash expenditure method).

Είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι κατά τον τακτικό έλεγχο ενός φυσικού προσώπου εφαρμόζονται και οι τρεις τεχνικές και επιλέγεται από τον ελεγκτή εκείνη που δίνει τη μεγαλύτερη μη δηλωθείσα φορολογητέα αξία.

Πότε εφαρμόζονται;

Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου εφαρμόζονται κατά τον τακτικό έλεγχο ενός φυσικού προσώπου προκειμένου να προσδιοριστεί με αντικειμενικό τρόπο το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα του. Eνεργοποιούνται στις περιπτώσεις όπου:

  1. Yπάρχει αδικαιολόγητος πλουτισμός (αδικαιολόγητη αύξηση περιουσιακών στοιχείων)
  2. Πραγματοποιούνται δαπάνες οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα του φυσικού προσώπου (ατομικά ή/και οικογενειακά)
  3. Υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι το πραγματικό εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν.
  4. Δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ.
  5. Υπάρχουν δηλωθέντα εισοδήματα κοντά στο αφορολόγητο όριο καθώς και σε περίπτωση ύπαρξης ζημιογόνων αποτελεσμάτων των φυσικών προσώπων-μελών εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής).

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εφαρμόζοντας μία μεθοδολογία διεθνώς αποδεκτή αξιοποιεί στοιχεία, πληροφορίες και δεδομένα για έσοδα κάθε πηγής και πραγματοποιηθείσες δαπάνες κάθε φύσης, που η υπηρεσία διαθέτει ή συγκεντρώνει για να ελέγξει το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα προστατευόμενα μέλη αυτών με σκοπό την εξεύρεση μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης.