Ίδρυση ΙΚΕ

Ίδρυση ΙΚΕ

Βασικά σημεία μιας ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία)

  • Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο.
  • Έδρα της εταιρείας.
  • Ασφάλιση μόνο για τον διαχειριστή της εταιρίας.
  • Ίδρυση της εταιρείας με ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ.
  • Η έναρξη της ΙΚΕ σε ελάχιστο χρονικό διάστημα στο Γ.Ε.Μ.Η (Υπηρεσία μιας Στάσης).

Πλεονεκτήματα έναντι άλλων εταιρικών μορφών

Tα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά και την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου (ν.4387/2016), παρατηρείται μια αυξημένη τάση για επιλογή της ΙΚΕ ως νομική μορφή για σύσταση νέας εταιρίας.

Αναλύοντας τα βασικά χαρακτηριστικά της ΙΚΕ, διαπιστώνουμε τα βασικά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων εταιρικών μορφών:

  • Σύσταση σε μικρό χρονικό διάστημα μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης.
  • Το καταστατικό της καταρτίζεται κατά κανόνα με ιδιωτικό συμφωνητικό και δεν απαιτείται συμμετοχή Συμβολαιογράφου.

Η επωνυμία σχηματίζεται, είτε από το όνομα του ενός (στη  περίπτωση της μονοπρόσωπης ΙΚΕ) ή περισσοτέρων εταίρων, είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί.  Στην επωνυμία της, πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως  οι λέξεις Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ή σε συντομογραφία Ι.Κ.Ε.

Η διάρκεια της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται στο καταστατικό χρόνος, η εταιρεία διαρκεί για δώδεκα (12) έτη. Ο χρόνος μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων.

Στο κεφάλαιο μπορεί να συμμετέχει ένας (μονοπρόσωπη) ή πολλοί εταίροι.

• Απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ένα (1) ευρώ με παράλληλη παροχή δυνατότητας οι εισφορές εκτός από κεφαλαιακές να είναι επιπλέον είτε έξωκεφαλαιακες είτε εγγυητικές.
• Η νέα εταιρική μορφή ανταποκρίνεται και στο διαχωρισμό των λειτουργιών των εταίρων μέσα στην επιχείρηση. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν εταίροι που εισφέρουν μετρητά, περιουσιακά στοιχεία, εταίροι που ασχολούνται με την καθημερινή δραστηριότητα (προσφορά εργασίας), εταίροι που εισφέρουν φερεγγυότητα, παρέχουν εγγυήσεις ατομικές ή εμπράγματες, εταίροι που εισφέρουν ειδικές γνώσεις και επιστημονικές ικανότητες.

Ο νέος αυτός εταιρικός τύπος, καθιστά την ΙΚΕ, κατάλληλη για οικογενειακές επιχειρήσεις, καθώς και για επιχειρήσεις και συνεργασίες νέων επιχειρηματιών και για Startup

Έχει τα πλεονεκτήματα των κεφαλαιουχικών εταιρειών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους στο κεφάλαιο και δεν επεκτείνεται στην ατομική τους περιουσία

Δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης των τροποποιήσεων του καταστατικού στο ΦΕΚ. Απαραίτητη προϋπόθεση κατά τη σύσταση είναι η ύπαρξη ιστοσελίδας (site), και όλες οι δημοσιεύσεις γίνονται σε αυτή και στο ΓΕΜΗ, τόσο κατά τη σύσταση, όσο και κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

Ισχύει το ίδιο φορολογικό καθεστώς με τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Φορολογία κερδών με συντελεστή 29% και φόρο μερισμάτων 15%. Η αμοιβή του διαχειριστή φορολογείται ως εισόδημα μισθωτής εργασίας.

Πριν τη διανομή αφαιρείται το 1/20 για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

.

Ίσως το σημαντικότερο πλεονέκτημα της ΙΚΕ σε σχέση με τους παρεμφερείς εταιρικούς τύπους είναι η μη υποχρεωτική ασφάλιση  στον ΟΑΕΕ όλων των εταίρων, αλλά μόνο του διαχειριστή και του μοναδικού εταίρου (εφόσον είναι μονοπρόσωπη).